គ្រាប់ពូជស្រី

គ្រាប់ពូជស្រី

តើ​វា​មាន​សុវត្ថិភាព​ទេ​ក្នុង​ការ​ស្រូប​យក​គ្រាប់ពូជ​ដែល​មាន​ស្ត្រី​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ?

នៅពេលដែលប្រជាប្រិយភាពនៃកញ្ឆានៅតែបន្តកើនឡើង ដូច្នេះតើជម្រើសសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ វិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជដែលមានលក្ខណៈស្ត្រីដែរឬទេ? វិធីសាស្រ្តមួយដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងគឺការ vaping ព្រោះវា...