កំពូលគន្លឹះ! អ្នកស្រាវជ្រាវកំណត់រសជាតិដែលប្រើដើម្បីឈប់ជក់បារី

ឈប់ជក់បារី

 

The most utilized flavors to ឈប់ជក់បារី in the U.S. are those of fruit, baked goods, and chocolate, a recent survey revealed.

ឈប់ជក់បារី

A team of European researchers affiliated with the Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction (CoEHAR), the University of West Attica, and the University of Patras conducted an online survey on a sample of about 70,000 adult vapers in the U.S. The study focused on comparing flavor use between current-smoking vapers (dual use) and former-smoking vapers and on specifically examining patterns of flavor use among former-smoking vapers at the time of quitting smoking.

Specific Flavors Help Quit Smoking

“This is the largest survey ever conducted on the use of vapes in terms of sample size,” said study author Konstantinos Farsalinos in a statement. “The most interesting data is that when a smoker decides to quit smoking using modified-risk electronic tools, they gravitate toward flavors different from tobacco, with a clear preference for fruit, dessert and chocolate flavors. We can deduce, therefore, that these specific flavors are more useful for those who want to quit or avoid relapses.”

When it comes to regulating vape flavors, Riccardo Polosa, founder of the CoEHAR, urged lawmakers to strike a balance between the need to protect វ័យក្មេង people and the desire to help adult smokers quit.

 

ដូណាដុង
អ្នកនិពន្ធ: ដូណាដុង

តើអ្នកបានរីករាយនឹងអត្ថបទនេះទេ?

0 0
ជាវប្រចាំ
ជូនដំណឹងអំពី
ភ្ញៀវ

0 យោបល់
មតិប្រតិកម្មក្នុងជួរ
មើលមតិយោបល់ទាំងអស់